Všeobecné provozní podmínky pro inzerenty a návštěvníky portálů skupiny Red-life.cz

(dále jen “Provozní podmínky”)


Úvodní ustanovení


Společnost RED LIFE PAYMENTS SRL (dále jen „provozovatel“), tímto čestně prohlašuje, že provozuje všechny internetové portály spadající pod skupinu Red-Life.cz, má veškerá potřebná oprávnění k prozování této skupiny i k užíváním patřičných domén.

 • Tyto Provozní podmínky upravují pravidla, kterými se musí inzerenti a návštěvníci portálů skupiny Red-life.cz řídit.
 • Vstup na portály skupiny Red-life.cz provozovatel nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit zejména dotčeny, uraženy či pohoršeny jejím obsahem. Pro účely těchto obchodních podmínek webu se rozumí:
 • Provozovatelem - právnická osoba RED LIFE PAYMENTS SRL, která provozuje portály skupiny Red-life.cz.
 • Inzerentem - právnická či fyzická osoba, která na portálech provozovatele umisťuje svou inzerci, reklamu či obdobné sdělení, zejména za účelem reklamního zviditelnění svých služeb.
 • Návštěvníkem stránek - osoba, která se nachází na kterémkoli portále skupiny Red-life.cz. Má se za to, že osoba, která není inzerentem, je návštěvníkem stránek. (dále jen “návštěvník”)
 • Nezletilý – fyzická osoba, která dle aktuálního znění pro ni teritoriálně platných právních předpisů nenabyla zletilosti, tj. kupříkladu fyzická osoba s českým státním občanstvím nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt v České republice, nabývá zletilosti dovršením osmnáctého roku.
 • Inzercí - jakékoliv informační sdělení, inzerce, reklama, obrázková prezentace nebo jiná forma vyjádření informací, kterou inzerent na portály skupiny Red-life.cz vkládá a provozovatel je na jeho žádost na své stránky umisťuje.
 • Předmětné Provozní podmínky jsou pro poskytovatele účinné a platné ode dne, kdy je provozovatel zveřejní.
 • Přistoupením k Provozním podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 • Vztahy na portálech skupiny Red-life.cz se kromě těchto Provozních podmínek řídí platným řádem České republiky.
 • Provozovatel v žádném případě neručí za pravdivost, úplnost a aktuálnost informací a dat uvedených v inzerci. Za takovou inzerci odpovídá výhradně inzerent na svoji vlastní odpovědnost.

Práva a povinnosti inzerenta

Inzerent je zejména povinen:

 • Do inzerce vkládat informace správné, aktuální, úplné a pravdivé a nezatajovat při zadávání inzerce žádné skutečnosti. Toto platí jak pro informace o poskytovaných službách či zboží, tak pro údaje o samotném inzerentovi, jakožto i pro všechny další informace zadávané do inzerce.
 • Svou inzercí nepoškozovat jiné subjekty, zejména své konkurenty, provozovatele či další právnické či jiné osoby (i zahraniční).
 • Neporušovat svou inzercí jakákoliv autorská práva třetích osob a provozovatele.
 • Inzerent bere na vědomí, že za veškerou svou inzerci odpovídá výhradně sám. V případě, že dojde k porušení právního řádu České republiky, bere na vědomí, že údaje o jeho osobě je oprávněn provozovatel poskytnout jakémukoliv orgánu veřejné správy.
 • Za placenou inzerci je povinen inzerent řádně a včas plnit své peněžité závazky vůči provozovateli.
 • Inzerent čestně prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům (svéprávný), což bude v průběhu zadávání inzerce ověřeno provozovatelem na portálech skupiny Red-life.cz.
 • Inzerent čestně prohlašuje, že není nezletilý.
 • Inzerent bere na vědomí, že provozovatel může při jakémkoliv porušení těchto podmínek čí právního řádu České republiky jeho inzerci, byť placenou, stáhnout ze svých portálů.
 • Inzerent je povinen provozovatele kontaktovat v zásadě jen prostřednictvím kontaktních formulářů uvedených na portálech skupiny Red-life.cz, pouze v odůvodněných případech pak také prostřednictvím uvedeného emailu a telefonu.
 • Inzerent na portálech skupiny Red-life.cz nesmí propagovat konkurenční projekty skupiny Red-life.cz.

Práva a povinnosti návštěvníka stránek

Návštěvník vstupem na stránku čestně prohlašuje, že:

 • Není nezletilý.
 • Není pohoršen ani pobouřen obsahem stránek, které provozuje skupina Red-life.cz
 • Je způsobilý k právním úkonům (svéprávný).
 • Toto návštěvník potvrzuje kliknutím na souhlas se vstupem, což musí učinit před vstupem na portál skupiny Red-life.cz na tzv. “předstránce”.

Návštěvník se zavazuje neposkytovat přístup na portály skupiny Red-life.cz dalším osobám, zejména osobám nezletilým a nesvéprávným.
Návštěvník se zavazuje jakýmkoliv způsobem nepoškozovat zájmy provozovatele a zasahovat do jeho práv, zejména nepovoleným zásahem do kódu stránek, plošným stahováním dat (informací a fotek) ze stránek atd.
Návštěvník se zavazuje nepoškozovat svým jednáním další návštěvníky ani kohokoliv z inzerentů.
Pokud si je návštěvník vědom falešné inzerce (neúplné, nepravdivé nebo nesprávné), je jeho povinností takovou inzerci nahlásit provozovateli pomocí příslušného odkazu (nahlásit inzerát) nebo jinou obdobnou formou (emailem).