Všeobecné obchodní podmínky

red-life.cz provozuje a vlastní:

Naše kontakty:

E-mail: [email protected] • Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - maďarčina, angličtina, nemčina)


Úvodní ustanovení


Společnost   (dále jen „provozovatel“), tímto čestně prohlašuje, že provozuje všechny internetové portály spadající pod skupinu Red-Life.cz, má veškerá potřebná oprávnění k prozování této skupiny i k užíváním patřičných domén.

 • Tyto Provozní podmínky upravují pravidla, kterými se musí inzerenti a návštěvníci portálů skupiny Red-life.cz řídit.
 • Vstup na portály skupiny Red-life.cz provozovatel nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit zejména dotčeny, uraženy či pohoršeny jejím obsahem. Pro účely těchto obchodních podmínek webu se rozumí:
 • Provozovatelem - právnická osoba  , která provozuje portály skupiny Red-life.cz.
 • Inzerentem - právnická či fyzická osoba, která na portálech provozovatele umisťuje svou inzerci, reklamu či obdobné sdělení, zejména za účelem reklamního zviditelnění svých služeb.
 • Návštěvníkem stránek - osoba, která se nachází na kterémkoli portále skupiny Red-life.cz. Má se za to, že osoba, která není inzerentem, je návštěvníkem stránek. (dále jen “návštěvník”)
 • Nezletilý – fyzická osoba, která dle aktuálního znění pro ni teritoriálně platných právních předpisů nenabyla zletilosti, tj. kupříkladu fyzická osoba s českým státním občanstvím nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt v České republice, nabývá zletilosti dovršením osmnáctého roku.
 • Inzercí - jakékoliv informační sdělení, inzerce, reklama, obrázková prezentace nebo jiná forma vyjádření informací, kterou inzerent na portály skupiny Red-life.cz vkládá a provozovatel je na jeho žádost na své stránky umisťuje.
 • Předmětné Provozní podmínky jsou pro poskytovatele účinné a platné ode dne, kdy je provozovatel zveřejní.
 • Přistoupením k Provozním podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 • Vztahy na portálech skupiny Red-life.cz se kromě těchto Provozních podmínek řídí platným řádem České republiky.
 • Provozovatel v žádném případě neručí za pravdivost, úplnost a aktuálnost informací a dat uvedených v inzerci. Za takovou inzerci odpovídá výhradně inzerent na svoji vlastní odpovědnost.

ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ

Uživatelé mohou požadovat zpět částku zaplacených kreditů do 48 hodin od nákupu, což znamená, že mohou majiteli stránek oznámit svůj požadavek na vrácení peněz do 48 hodin od data platby. Žádost o vrácení peněz akceptujeme pouze na základě údajů (celé jméno a adresa, číslo účtu) a podpisu uživatele platby (osoby), které obdržíme e-mailem nebo poštou. V přihlášce prosím uveďte důvod vrácení peněz. Provozovatel webu má 30 dní na vrácení peněz.

Práva a povinnosti inzerenta

Inzerent je zejména povinen:

 • Do inzerce vkládat informace správné, aktuální, úplné a pravdivé a nezatajovat při zadávání inzerce žádné skutečnosti. Toto platí jak pro informace o poskytovaných službách či zboží, tak pro údaje o samotném inzerentovi, jakožto i pro všechny další informace zadávané do inzerce.
 • Svou inzercí nepoškozovat jiné subjekty, zejména své konkurenty, provozovatele či další právnické či jiné osoby (i zahraniční).
 • Neporušovat svou inzercí jakákoliv autorská práva třetích osob a provozovatele.
 • Inzerent bere na vědomí, že za veškerou svou inzerci odpovídá výhradně sám. V případě, že dojde k porušení právního řádu České republiky, bere na vědomí, že údaje o jeho osobě je oprávněn provozovatel poskytnout jakémukoliv orgánu veřejné správy.
 • Za placenou inzerci je povinen inzerent řádně a včas plnit své peněžité závazky vůči provozovateli.
 • Inzerent čestně prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům (svéprávný), což bude v průběhu zadávání inzerce ověřeno provozovatelem na portálech skupiny Red-life.cz.
 • Inzerent čestně prohlašuje, že není nezletilý.
 • Inzerent bere na vědomí, že provozovatel může při jakémkoliv porušení těchto podmínek čí právního řádu České republiky jeho inzerci, byť placenou, stáhnout ze svých portálů.
 • Inzerent je povinen provozovatele kontaktovat v zásadě jen prostřednictvím kontaktních formulářů uvedených na portálech skupiny Red-life.cz, pouze v odůvodněných případech pak také prostřednictvím uvedeného emailu a telefonu.
 • Inzerent na portálech skupiny Red-life.cz nesmí propagovat konkurenční projekty skupiny Red-life.cz.

Práva a povinnosti návštěvníka stránek

Návštěvník vstupem na stránku čestně prohlašuje, že:

 • Není nezletilý.
 • Není pohoršen ani pobouřen obsahem stránek, které provozuje skupina Red-life.cz
 • Je způsobilý k právním úkonům (svéprávný).
 • Toto návštěvník potvrzuje kliknutím na souhlas se vstupem, což musí učinit před vstupem na portál skupiny Red-life.cz na tzv. “předstránce”.

Návštěvník se zavazuje neposkytovat přístup na portály skupiny Red-life.cz dalším osobám, zejména osobám nezletilým a nesvéprávným.
Návštěvník se zavazuje jakýmkoliv způsobem nepoškozovat zájmy provozovatele a zasahovat do jeho práv, zejména nepovoleným zásahem do kódu stránek, plošným stahováním dat (informací a fotek) ze stránek atd.
Návštěvník se zavazuje nepoškozovat svým jednáním další návštěvníky ani kohokoliv z inzerentů.
Pokud si je návštěvník vědom falešné inzerce (neúplné, nepravdivé nebo nesprávné), je jeho povinností takovou inzerci nahlásit provozovateli pomocí příslušného odkazu (nahlásit inzerát) nebo jinou obdobnou formou (emailem).