Ochrana osobních údajů

  • ke zpracování Vašich osobních údajů přistupujeme jen zákonným způsobem, profesionálně a citlivě
  • Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečeném informačním systému
  • všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji ze strany provozovatele, jsou náležitě poučeny o zákonném zacházení s nimi a jsou zavázáni mlčenlivostí
  • získáváme od Vás pouze ty údaje, které jsou potřebné ke splnění účelu, na jehož základě jste nás kontaktovali
  • můžete nás kdykoli požádat o smazání historie naší e-mailové komunikace, a to e-mailem, písemně nebo osobně

I.

Provozovatel internetové stránky red-life.cz je:

provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím internetové stránky red-life.cz

II.

Účel zpracování osobních údajů

účelem zpracování osobních údajů jsou předsmluvní vztahy

účelem zpracování osobních údajů je identifikace zákazníků

účelem zpracování osobních údajů je potvrzení zájmu o službu nebo zboží, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty

III.

Seznam zpracovávaných osobních údajů

provozovatel zpracovává Vaše kontaktní údaje pro účely předsmluvních vztahů, údaje pro doručení

kontaktními údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo (pro účely potvrzení objednávky, komunikaci se zákazníkem, doručení zboží), e-mailová adresa (pro účely zaslání potvrzení objednávky a komunikaci se zákazníkem)

údaje k doručení jsou jméno a příjmení příjemce, titul, adresa doručení

IV.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

provozovatel získává jen ty osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné ke splnění závazků, které od něj zákazník zájmem o službu nebo zboží očekává

provozovatel získává osobní údaje od zákazníků v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem

provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu vyplývajícího ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů

V.

Zveřejnění údajů

provozovatel získané osobní údaje zákazníků - fyzických osob nezveřejňuje

VI.

Podmínky zpracování

provozovatel přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů.

provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji dotčené osoby zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a předpisy EU

provozovatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů dotyčné osoby

VII.

Práva a povinnosti subjektu údajů

zákazník provozovatele jako dotyčná osoba je povinen uvést úplné a pravdivé údaje

VIII.

Poučení o právech subjektu údajů

Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat